محاسبه ی ضرایب فیدبک دمایی راکتیویته در راکتورهای هستهای آب تحت فشار با این ضرایب دینامیکی خنککنندهی نانوسیال حاوی نانوذرات آلومینا و بررسی اثر تغییرات غلظت نانوذرات بر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0