بررسی ویژگی های دزیمتر ترمولومینسانس لیتیوم فلوراید آلاییده با استرانسیوم و دیسپروسیوم ساخته شده به روش ذوب
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (593.66 K)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0