تاثیر ماده هدف بر تولید پرتو گاما و زوج الکترون-پوزیترون در برهمکنش لیزر فوق پرتوان با فلز

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0