بررسی قابلیت تضعیف پرتوهای گاما با استفاده از کامپوزیتهای حاوی میکروذرات و نانوذرات 3WO و PbO
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.11 MB)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0