بررسی قابلیت تضعیف پرتوهای گاما با استفاده از کامپوزیتهای حاوی میکروذرات و نانوذرات 3WO و PbO

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0