روشی نوین جهت خالص سازی شیمیایی و رادیو شیمیایی آب غنی شده مورد استفاده درتولید F]FDG18] در ایران
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی3148643111، کرج ـ تهران
چکیده
کلیدواژه ها