بررسی وضعیت کانالهای پرتودهی راکتور تحقیقاتی تهران برای استفاده در ساختار آنالیز فعالسازی نوترون جهت کاربرد در نوترون درمانی با بور

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (428.13 K)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0