تعیین و مقایسه پارامترهای سینتیک دزیمتر 100(-LiF:Mg;Ti (TLD در پرتودهی گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0