بررسی نظری شکافت سهپارهای ایزوتوپ Cm250 با استفاده از مدل سهخوشهای(TCM)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0