بررسی وابستگی محوشدگی دزیمترهای نیم رسانای اکسید فلزی دارای کانال پی به بایاس گیت و ضخامت اکسیدآن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0