شبیه سازی زنجیره چند جزئی با جریان برگشتی به روش شبه ایده آل به منظور دستیابی به بهترین غلظت ایزوتوپ زنون-431
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.06 MB)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0