شبیه سازی زنجیره چند جزئی با جریان برگشتی به روش شبه ایده آل به منظور دستیابی به بهترین غلظت ایزوتوپ زنون-431

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0