بررسی تاثیر تغییرات شعاع داخلی سوخت در مجتمع سوخت حلقوی با قابلیت خنکشوندگی از داخل و خارج بر ضرایب فیدبک دمایی راکتیویته در قلب یک راکتور هستهای 1000-VVER
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.19 MB)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0