بررسی quench رنگ و تعیین PSA مناسب جهت اندازهگیری غلظت اورانیوم در نمونه های خاک محیطی در روش شمارش سنتیلاسیون مایع

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (911.37 K)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0