شبیه سازی شبه دوتایی نو اول برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریوم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.28 MB)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0