محاسبه سطح مقطع و توزیع سد همجوشی و پراکندگی شبه الاستیک واکنش O16 + Zr92 با استفاده از روش کانال کوپل شده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0