محاسبه طیف انرژی نوترون با در نظر گرفتن AMM درحضور میدان مغناطیسی قوی متغیر به Nikiforov-Uvarov کمک روش

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام
چکیده
کلیدواژه ها
0