محاسبه طیف انرژی نوترون با در نظر گرفتن AMM درحضور میدان مغناطیسی قوی متغیر به Nikiforov-Uvarov کمک روش
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (845.77 K)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام
چکیده
کلیدواژه ها
0