طراحی مفهومی نوترونیک یک راکتور تحقیقاتی چند منظوره آب سبک استخری 20 مگاوات مشابه راکتور تحقیقاتی تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
گروه پژوهشی راکتور، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
کلیدواژه ها
0