محاسبه ترازهای انرژی هسته های آینه ای )Mn-49Cr49 ( و ایزوبارهای )Ar-38K-38Ca38( با استفاده از کد مدل لایه ای اکسبش

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0