فسفونایت در همسایگی نانوذرات تیتانیا برای جذب بهینهی کبالت( II) از محلولهای آبی بهعنوان فلز مزاحم در پسماندهای هستهای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0