رفتارهای متفاوت تابع ساختار سیستم های چند فرمیونی در تکانه های انتقالی خیلی کوچک و تعریف جدید برای تابع پاسخ سیستم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (801.28 K)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0