امکان سنجی تولید Co60 با استفاده از روش پرتودهی هدف های اکسید نیکل و اکسید مس در راکتور تحقیقاتی تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0