بررسی مصرف میله های کنترل از جنس آلیاژ نقره-ایندیوم-کادمیوم در راکتور تحقیقاتی تهران و تاثیر آن بر ارزش میله های کنترل با استفاده از کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و چهارم (1396)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0