بررسی پاسخ هندسی آشکارساز NaI به عنوان شمارنده گامای آزمایشگاه مونیتورینگ راکتور تهران به منظور اندازه گیری پرتوزایی گاما در نمونه های اسمیر آلودگی راکتور با استفاده از کد
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.17 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0