رویکردی نو جهت افزایش دقت شبیه سازی میکروباتریهای بتاولتائیک با استفاده از کد ترکیبی MCNPX-SILVACO

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0