امکانسنجی شبیهسازی به روش ذره در جعبه برای یافتن توان پراکندهشدهی تامسون برای محاسبهی چگالی در رآکتور گرما هستهای بینالمللی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0