محاسبهی انرژی بهینه و بهرهی درمان در پروتونتراپی تومور مغز با استفاده از فانتوم اشنایدر در کد MCNPX رضایی،
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (517.49 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0