استفاده از روش گسستهسازی مستقیم برای حل معادلهی ترابرد یک بعدی پایا به همراه بررسی حساسیت پاسخ نهایی به درجهی روش SN و شبکهبندی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1013.7 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0