استفاده از روش گسستهسازی مستقیم برای حل معادلات همبستگی یک بعدی غیروابسته به زمان

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0