استفاده از روش گسستهسازی مستقیم برای حل معادلات همبستگی یک بعدی غیروابسته به زمان
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.17 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0