بررسی و آنالیز احتمالاتی اثر بکارگیری تجهیزات استرس تست در نیروگاه اتمی بوشهر در مواجهه با حادثه LUHS بوسیله کد SAPHIRE

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0