آنالیز عدم قطعیت بر روی پارامترهای CCF شیرهای کنترلی مدار دوم رآکتور 1000-VVER در حادثهی LOCA و اثر آن بر CDF

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0