آنالیز عدم قطعیت بر روی پارامترهای CCF شیرهای کنترلی مدار دوم رآکتور 1000-VVER در حادثهی LOCA و اثر آن بر CDF
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.42 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0