محاسبه و بررسی روند تغییرات نیمهعمرهای ایزوبارهای آلفازای 211 , 210 , A=209 با استفاده از دو مدل QCA و PCM و مقایسه آنها با یکدیگر و با دادههای تجربی اخیر
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.29 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0