شبیهسازی توزیع شعاعی دوز متوسط در هر فعالیت انباشته چشمهی P32 برای تومور کبدی و بافت سالم اطراف آن با استفاده از کد MCNPX2.6

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0