بررسی تجربی پاسخ دز پودر نانو صفحه گرافن پرتودهی شده با اشعه گاما در محدوده دزهای بالا با استفاده از طیف سنجی رامان

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0