مطالعه کنترل موقعیت افقی پلاسما در توکامک 1IR-T با استفاده از یک کنترلگر مقاوم پیشنهادی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (733.05 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0