مطالعه ویژگیهای حالت پایه هستههای سنگین زوج-زوج با استفاده ازروش اسکریم-هارتری- فوک-بوگولیوبوف
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.05 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0