بررسی تأثیرچند روش بازسازی تصویر بر توان تفکیک فضایی یک سیستم تصویربرداری PET بالینی با استفاده از شبیه ساز GATE

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0