طراحی ظرف کندکننده نوترونهای تاخیری در سیستم اندازه گیری عیار سنگ معدن اورانیوم با استفاده از راکتور MNSR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0