طراحی ظرف کندکننده نوترونهای تاخیری در سیستم اندازه گیری عیار سنگ معدن اورانیوم با استفاده از راکتور MNSR
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (992.61 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0