تعیین پارامترهای باریکهی الکترون اولیهی دستگاه واریان C/D2100 با باریکهی MV 18 با استفاده از کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (743.46 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0