بررسی استفاده از بلوکهای بازتابنده برلیوم و اکسید برلیوم در اطراف کانالهای پرتودهی قلب راکتور تحقیقاتی تهران به منظور افزایش بهره تولید رادیوایزوتوپها

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0