بررسی پتانسیل راکتور تحقیقاتی تهران به منظور پرتودهی سنگ های قیمتی با استفاده از پرتوهای گاما پس از خاموشی راکتور

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (992.53 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0