آنالیز قابلیتاطمینان سیستمهای ایمنی Passive واحدهای 2 و 3 نیروگاه هستهای بوشهر و تاثیر آنها در پیشگیری از ذوب قلب ناشی از حادثه LOCA در مطالعات PSA

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0