شبیه سازی و محاسبات نوترونی و سنتیک قلب راکتور زیر بحرانی ALMRباکد محاسباتی MCNPX
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.3 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0