امکانسنجی تولید رادیوایزوتوپ Pr139 از طریق واکنش Ce(p,2n)139Pr140
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (742.09 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0