امکانسنجی تولید رادیوایزوتوپ Pr139 از طریق واکنش Ce(p,2n)139Pr140

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0