طراحی نوترونیک مجتمع سوختی و قلب راکتور آب سنگین در توانهای کاری و ساختار های هندسی مختلف )شش ضلعی و مربعی(
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.27 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0