شبیه سازی و بهینه سازی حفاظ حسگر مغناطیسی در باند مداری 500-550 کیلومتری از سطح زمین با استفاده از نرم افزارهای OMERE و FASTRAD

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0