اهمیت اثرات اشباع مادهی هستهای در آنالیز سطح مقطعهای همجوشی واکنشهای ایزوتوپی سنگین: بررسی سیستمهای A1S+A2Pb

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0