محاسبه گشتاور دوقطبی مغناطیسی هسته با استفاده از خواص مغناطیسی ساختار کوارکی نوکلئونهای آن
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (705.33 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0