بررسی پارامترهای ارتفاع سد شکافت و تغییرشکل هسته Cm246 به وسیله کد CNS

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0