محاسبه مقادیر نیرو و توان اصطکاکی روتور یک ماشین سانتریفیوژ در فضای بین روتور و بدنه از دیدگاه مولکولی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.21 MB)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0