شبیهسازی سهبعدی فضای بالای پمپ مولکولار یک ماشین سانتریفیوژ با حلگر مولکولی dsmcFoam و محاسبه توان اصطکاکی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (824.3 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0