شبیهسازی سهبعدی فضای بالای پمپ مولکولار یک ماشین سانتریفیوژ با حلگر مولکولی dsmcFoam و محاسبه توان اصطکاکی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0