تحول شکل هسته درایزوتوپهای Rb با افزایش نوترون
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (992.38 K)
عنوان دوره: بیست و پنجم (1397)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0